Meritum nr 1/2015(36) Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające
Dział: Nauczanie i uczenie się
Dlaczego sztuka pytania jest sztuką myślenia? - ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Autor: Lidia Pasich
Ocenianie kształtujące (OK) oferuje inną powszechną filozofię nauczania i komunikowania się z uczniem. Filozofia ta, nazywana popularnie ?okejem?, zaczyna coraz częściej pojawić się w polskich szkołach. Struktura lekcji ?okejowskiej? jest klarowna i spójna. Zwolennicy oceniania kształtującego wiedzą, co oznaczają takie pojęcia, jak: cel formułowany w języku ucznia, dowody, czyli kryteria potwierdzające osiągnięcie celów, pytanie kluczowe, informacja zwrotna, ocena koleżeńska czy samoocena - tak rozpoczyna swój artykuł Lidia Pasich, nauczyciel konsultant w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, inicjatorka działań związanych ze wspieraniem i rozwijaniem uzdolnień w województwie świętokrzyskim, koordynatorka programów międzynarodowych dotyczących tematyki uzdolnień, promotorką oceniania kształtującego.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli