Meritum nr 4/2014(35) Promocja szkoły w mediach
Dział: Prawo oświatowe
Promocja szkoły i budowanie wizerunku w kontekście ewaluacji zewnętrznej
Autor: Bogusław TUNDZIOS
W artykule zawarte są refleksje i spostrzeżenia autora wynikające z wieloletnich kontaktów z dyrektorami oraz nauczycielami szkół i placówek. dotyczące stwierdzenia, że promocja placówki i budowanie wizerunku jest bardzo istotnym elementem. Odnosi się do praktycznych uwag dyrektorów szkół, dotyczących pomysłów na promocję, a także podejmuje próbę powiązania tej tematyki z ewaluacją zewnętrzną. Wskazuje też pośrednie związki pomiędzy prawem oświatowym i promocją, a po analizie niektórych zapisów podnosi bardzo istotną kwestię ? promocja szkoły i budowanie wizerunku jest z pewnością istotnym elementem spełnienia ww. wymagania, ale słabo wyeksponowanym w charakterystykach wymagań. Z drugiej strony podkreśla, że raport z ewaluacji zewnętrznej może być znakomitym materiałem promocyjnym dla szkoły i apeluje o eksponowanie raportów jako źródła informacji o szkole dla jej otoczenia. Szanse na wykorzystywanie raportu w promocji szkoły i budowaniu jej wizerunku wydają się bowiem autorowi co najmniej nie w pełni wykorzystane.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli