Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Samokształcenie
Warunki pracy polskich nauczycieli a ich kondycja psychofizyczna
Autor: Dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski
Pracy i kondycji psychofizycznej nauczycieli poświęca się wiele uwagi. Dr hab. Jacek Pyżalski, pedagog, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza członek zespołu Krajowego Centrum Promocji Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, koncentruje się w swoim artykule na kluczowych konsekwencjach negatywnego oddziaływania warunków pracy, jakimi są stres zawodowy i wypalenie zawodowe oraz temu, jak zjawiska te wpływają na funkcjonowanie nauczycieli (a przede wszystkim ich zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego) oraz jakość pracy.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli