Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Nauczanie i uczenie się
Waga wychowania przedszkolnego w procesie przygotowawczym dziecka do podjęcia nauki w szkole
Autor: Dr Aneta Jegier
Przedszkole jest miejscem, w którym stworzono takie warunki stymulowania i wspierania rozwoju dziecka, aby przebiegał on harmonijnie i bez zakłóceń. Oddziaływania wychowawcze i dydaktyczne umożliwiają dobry start szkolny absolwentom przedszkola. Nauczyciele w przedszkolu posiadają umiejętności związane z diagnozowaniem, monitorowaniem zmian oraz wspieraniem rozwoju dzieci o różnym poziomie samodzielności, wiedzy i umiejętności. Artykuł ukazuje związek pomiędzy edukacją przedszkolną a rozwojem języka, nauką zachowań społecznych, rozwojem podstawowych struktury osobowości dziecka, kształtowaniem się świata wartości i postaw moralnych.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli