Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Teorie i badania
Międzynarodowe badania PIRLS i TIMSS jako ważne źródło informacji o polskich nauczycielach i uczniach
Autor: Alina Karaśkiewicz
Badania prowadzone wśród nauczycieli uwidaczniają, jak ważne jest zastanawianie się nad własną pracą pedagogiczną. Analizowanie przez nauczycieli roli, jaką się odgrywa w procesie kształcenia, uświadamianie sobie własnych konstruktów poznawczych, interpretacja sytuacji, w których następują spotkania edukacyjne skutkuje otwieraniem się ucznia na własne myślenie i otaczającą rzeczywistość. Jednym z takich badań jest międzynarodowe badanie osiągnięć trzecioklasistów, prowadzone w 2011 r. w 50 krajach świata, w tym także w Polsce. Na jego podstawie powstał niezwykle interesujący raport K. Konarzewskiego pt. ,, TIMSS i PIRLS 2011. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej? stanowiący ważne źródło informacji o polskich nauczycielach i uczniach. Podstawową grupą badanych byli uczniowie, którzy wypełniali testy osiągnięć matematycznych i przyrodniczych (TMSS) oraz test osiągnięć w rozumieniu pisanego tekstu (PIRLS). W Polsce próba losowa wynosiła 5027 uczniów (TIMSS) i 5005 uczniów (PIRLS) z 257 oddziałów klasy trzeciej 150 szkół podstawowych. Autorka prezentuje wnioski z badań. Wynika z nich, że w polskiej szkole na pierwszym etapie edukacyjnym nieharmonijnie kształci się uczniów. Szczegóły w artykule.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli