Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Dobra praktyka
Edukacja zdrowotna w MSCDN Wydział w Radomiu
Autor: Urszula Kuna
Promocja zdrowia jest procesem podejmowania słusznych decyzji w sprawach ludzkiego zdrowia. Swoją działalność w tym zakresie opiera na aktywności i współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz współpracy międzysektorowej. Początkowo działania oparte były na seminariach i warsztatach. W tej chwili oferta doskonalenia nauczycieli jest bogatsza o takie formy jak: konferencje, szkolenia rad pedagogicznych, konkursy dla uczniów, kursy doskonalenia zawodowego, kursy nadające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy. Niewątpliwie MSCDN Wydział w Radomiu ma bardzo bogatą, zróżnicowaną tematycznie ofertę dla nauczycieli różnych etapów edukacyjnych. Na szeroką skalę podejmuje działania z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki, zapraszając ciekawych, kompetentnych prelegentów, edukatorów, ludzi z pasją. Wspólnym celem jest wzrost świadomości prozdrowotnej, kształtowanie odpowiednich postaw oraz organizowanie działań w zakresie stylu życia, w dziedzinie problematyki środowiskowej, społecznej i fizycznej.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli