Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Nauczanie i uczenie się
Krytycznie o wpływie aktywności sportowej na różne sfery zdrowia dzieci i młodzieży
Autor: Robert Jaszczuk
Realizacja zagadnień programowych o tematyce zdrowotnej należy do głównych zadań różnych instytucji edukacyjnych, a także stowarzyszeń i organizacji odwołujących się do wychowawczych walorów kultury fizycznej. W nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, jak z satysfakcją podkreśla jedna z jej autorek B. Woynarowska, wychowaniu fizycznemu przypisano wiodącą rolę w realizacji szkolnej edukacji zdrowotnej. Biorąc pod uwagę to, że sport szkolny powiązany jest z wychowaniem fizycznym wspólnymi celami, powinien on pełnić funkcję wspomagającą przekaz wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw prozdrowotnych, czyli przygotowania do racjonalnych wyborów zachowań warunkujących utrzymanie dobrego stanu zdrowia (?). Bez względu na to, w jaki sposób realizowany jest proces kształcenia osobników uzdolnionych sportowo, prowadzące go osoby muszą znać prawa determinujące rozwój młodego organizmu. Wszyscy wiemy, że podejmowana przez młodych ludzi aktywność sportowa nie powinna być traktowana tylko w kategoriach podnoszenia różnego rodzaju sprawności i umiejętności ruchowych. Proces nabywania motorycznych kompetencji powodowany jest różnorodnymi motywacjami, wiąże się z pobudzeniem emocjonalnym i często zachodzi w złożonych interakcjach społecznych. Wymaga to zatem od pedagoga oprócz biegłości warsztatowej dotyczącej procesu szkoleniowego, posiadania wiedzy z dziedziny psychologii społecznej i umiejętności przełożenia jej na grunt aktywności sportowej.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli