Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Teorie i badania
Współczesny człowiek a zdrowie
Autor: Dr hab. Prof. Jan Tylka
W 543 roku przed narodzeniem Chrystusa grecki filozof Perykles zdefiniował zdrowie jako ??stan samopoczucia moralnego, umysłowego i fizycznego, który pozwala człowiekowi stawić czoła trudnościom i żyć w najwyższym poczuciu zgodności i wdzięku? (?). Medycy (i nie tylko) wyrażają zdecydowane przekonanie, że starania o wzmacnianie potencjału zdrowotnego jest podstawowym zadaniem każdego człowieka i nie da się tego zastąpić działaniami zinstytucjonalizowanymi. Dlatego w ostatnim dwudziestoleciu XX w. rozbudowana została przez Światową Organizację Zdrowia idea promocji zdrowia, co oznacza usytuowanie zdrowia na czołowej pozycji w piramidzie wartości indywidualnych oraz społecznych (?). W tym miejscu konieczne jest odwołanie się do zasad profilaktyki jako sposobu działania mającego na celu uniknięcie bądź odroczenie choroby przez osoby zagrożone w jakimś stopniu ryzykiem jej wystąpienia. Ogólnie rzecz ujmując chodzi o uformowanie takiego stylu życia osoby, w którym zminimalizowane zostaną tzw. czynniki ryzyka chorób do jakich zalicza się przede wszystkim niewłaściwą dietę, otyłość, palenie tytoniu, niską aktywność fizyczną, oraz takie przejawy zachowań jak wrogość, pośpiech, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli