Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Dobra praktyka
Ruch Naukowy Małych Szkół jako przykład systemowego rozwiązania w podnoszeniu jakości pracy szkoły
Autor: Dr Teresa Stankiewicz
Jednym z założeń w projekcie Z Małej Szkoły w Wielki Świat jest budowanie ruchu naukowego Małych Szkół poprzez wsparcie rozwoju zainteresowań naukowych uczniów podczas Letnich Obozów Naukowych i Letnich Szkół Odkrywców oraz wypracowanie trwałych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych. (?)

Wdrażanie, rozwijanie i promowanie ruchu naukowego owocuje otrzymaniem certyfikatu. Wcześniej szkoły przystępują do procesu certyfikacji, którego celem jest zbudowanie szkolnego ruchu naukowego, mającego promować pracę szkół, polegającą m.in. na zapoznawaniu dzieci z metodą pracy naukowej, która ma służyć rozwojowi wiedzy, umiejętności uczenia się, wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania otaczającego świata. W trakcie różnorodnych zajęć dzieci mają nabywać umiejętność formułowania pytań i stawiania hipotez, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, dostrzegania zależności i wpływów, badania i analizy wyników badań, umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce oraz logicznego i twórczego myślenia. Dość istotne jest to, że w wyniku tych działań szkoła ma się stać instytucją, w której naukowy sposób pracy jest codziennością i służy jej rozwojowi.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli