Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Nauczanie i uczenie się
Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego - założenia a rzeczywistość
Autor: Prof. Seweryn Sulisz
A dobrym nauczycielem jest, moim zdaniem, ten, kto jest profesjonalnie przygotowany do kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży szkolnej. (?)

Tę wspólną troskę dobrze oddaje, nie wszystkim pedagogom znany, Kodeks Etyki Nauczycielskiej. Z opisanych w nim szczegółowych zasad wynika, że zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe powinno być traktowane przez wszystkich nauczycieli jako wyraz wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży w sferach: intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej. W takim razie warto, moim zdaniem, postawić tutaj następujące pytanie: jeżeli wychowanie ma polegać na nieprzypadkowym, ale zamierzonym i intencjonalnym wspomaganiu ucznia, to czy szkoła może uchylać się od tego, aby kształceni i zatrudniani w niej nauczyciele prezentowali wyraźnie określony i akceptowany przez środowisko pozaszkolne zbiór pozytywnych wartości i związaną z nim orientację nie tylko etyczną, ale również i filozoficzną?

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli