Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Teorie i badania
Szkoła jako organizacja nowatorska czy tylko model teoretyczny?
Autor: Alina Karaśkiewicz,
Z teoretycznego opisu szkoły jako organizacji nowatorskiej wynika, że posiada ona cechy szkoły uczącej się, ale też dysponuje zdrowiem organizacyjnym, czyli zespołem korzystnych warunków determinujących sprawne wprowadzanie nowości, proponuje, wdraża i weryfikuje w praktyce pedagogicznej odmienne rozwiązania, otwiera się na potrzeby lokalnej społeczności. Potwierdzeniem zdolności szkoły, jako organizacji nowatorskiej, do podejmowania działań twórczych oraz samorozwojowych jest sprawne diagnozowanie potrzeb, określanie priorytetów, selekcja i projektowanie alternatywnych rozwiązań, weryfikacja wybranych rozwiązań, ciągła redefinicja ważności obranych celów bieżących, ale też kierowanie rozwojem organizacji w perspektywie długoterminowej.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli