Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Teorie i badania
"Janusowe oblicza" edukacji
Autor: Barbara Gełczewska
Ze szkołą urzeczywistniającą się obecnie jako fabryka statystyk polemizują nauczyciele traktujący proces uczenia się i nauczania w kategoriach kreatywności, której fundament stanowi aktywność twórcza. Przejawia się ona w oryginalnym myśleniu i spontanicznym działaniu, wyzwalanymi przez swobodny dialog edukacyjny umożliwiający samorealizację wychowanka. Wydaje się, że szkoła ten właśnie aspekt powinna dowartościować, by stanowić remedium na technokratyczną dominację, skoro przestała uczyć myślenia humanistycznego, a zwłaszcza skłaniać uczniów do refleksji.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli