Meritum nr 1 2011(20) SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE...
Dział: Dobra praktyka
Klasy integrujące - dobrym rozwiązaniem
Autor: Elżbieta Bocheńska, Elżbieta Zborowska
Integracja to nie zapewnienie ?taryfy ulgowej? lub ?obniżenie wymagań?. To system pedagogiczny opierający się na wzajemnej życzliwości, a dobre wyniki i sukcesy osiągnąć mogą wszyscy uczniowie?Taka myśl przewodnia przyświeca pracy z młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Staszica w Radomiu. Skąd wziął się pomysł?

Wiadomo, że w szkołach podstawowych i gimnazjach tworzy się placówki integracyjne, w których wraz z dziećmi zdrowymi uczą się także te mające różnorodne problemy zdrowotne ? niepełnosprawne ruchowo, dotknięte zaburzeniami widzenia, słuchu, a także upośledzone umysłowo w stopniu lekkim czy umiarkowanym. Młodzież mająca obniżone możliwości intelektualne miała i nadal ma możliwość kontynuowania nauki w szkołach specjalnych czy przyuczenia się do zawodu. Pozostaje jednak problem tych, którzy są sprawni intelektualnie, ale ich stan zdrowia znacznie utrudnia funkcjonowanie w dużej, często trzydziestokilkuosobowej klasie. W tak licznej grupie nauczyciel najczęściej nie jest w stanie zapewnić optymalnych warunków do nauki uczniowi choremu, wymagającemu specjalnych metod pracy i szczególnej opieki. I właśnie wychodząc naprzeciw tej grupie uczniów podjęto decyzję o utworzeniu w liceum klas integracyjnych. Na każdym poziomie nauczania obecnie, oprócz klas ogólnodostępnych, funkcjonują dwie klasy integracyjne.


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli