Meritum nr 1 2011(20) SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE...
Dział: Nauczanie i uczenie się
Afazja znana i nieznana
Autor: Sławomira Załęska
Zazwyczaj do każdej klasy uczęszczają uczniowie będący na różnym poziomie edukacyjnym. Taka sytuacja ukierunkowuje pracę nauczyciela na indywidualizację procesu kształcenia. Zadaniem szkoły jest realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia.

Artykuł odnosi się głównie do zagadnienia pracy nauczyciela w szkole z dzieckiem z afazją, w zakresie udzielania uczniowi pomocy w wyniku rozpoznania zaburzeń komunikacji językowej i przewlekłej choroby (§2.1 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 roku). Dane pozyskane z Systemu Informacji Oświatowej wskazują na wysoki odsetek dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym zakresie i ciągle wykazują tendencję wzrostową.


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli