Meritum nr 1 2011(20) SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE...
Dział: Nauczanie i uczenie się
Dzieci przewlekle chore
Autor: Mirosława Suchocka
Choroby przewlekłe często występują wśród dzieci w wieku szkolnym, a ze względu na swój przebieg i bezpośredni wpływ na chorego, mogą stać się istotną przyczyną wpływającą na kondycję psychofizyczną ucznia, co może przełożyć się na jego wyniki w nauce, funkcjonowanie społeczne w klasie, motywację do uczenia się i nadmierną absencję na zajęciach szkolnych. Choroba i stan zdrowia dziecka nią spowodowany jest też główną przyczyną, która izoluje ucznia z grona rówieśników i skazuje na nauczanie indywidualne.

Uczniowie przewlekle chorzy, dotknięci takimi chorobami, które uniemożliwiają im aktywne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, są siłą rzeczy pozostawieni na uboczu życia szkolnego i rówieśniczego. Tak więc zadania szkoły to nie tylko realizacja obowiązku szkolnego, ale również, w miarę potrzeb i możliwości chorego ucznia, uspołecznianie i zaspokajanie potrzeb kontaktu ze społecznością klasową i szkolną. Istnieje też znacząca grupa uczniów, która pomimo przewlekłej choroby, w miarę swoich możliwości, aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych. Jednak ich stan zdrowia i zaburzenia mają znaczący wpływ na osiągnięcia szkolne i prawidłowe funkcjonowanie psychospołeczne. Rozpoznanie ograniczeń i możliwości uczniów jest ważną przesłanką do prawidłowego oceniania i rozumienia ich zachowań.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli