Meritum nr 4 2010(19) Bezpieczeństwo w szkole...
Dział: Samokształcenie
Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia
Autor: Jerzy Kopański
Przemiany dotyczące multimediów są niezwykle intensywne i tworzą coraz większe możliwości ich wykorzystania. We wszystkich dziedzinach życia wyznaczają one skalę, zasięg i tempo nowych potrzeb, szans, wyzwań, ale zarazem negatywnych skutków zastosowania, wkraczających w każdą sferę ludzkiego życia.
Oddziaływanie mediów, w tym komputerów i Internetu, na psychikę dzieci jest bardzo silne. Na podstawie wyników badań naukowych, dostępnej literatury oraz własnych obserwacji i doświadczeń można stwierdzić, że najczęściej występujące zagrożenia komputerowe uczniów to: infoholizm, przemoc i agresja gier komputerowych, cyberprzemoc, wykorzystywanie seksualne dzieci (prezentowanie dzieciom materiałów pornograficznych, pornografia dziecięca, uwodzenie dzieci za pośrednictwem Internetu, prostytucja dziecięca, wirtualny seks).


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli