Meritum nr 4 2010(19) Bezpieczeństwo w szkole...
Dział: Dobra praktyka
Wsparcie psychiczne poszkodowanego w wypadku dziecka - wskazówki praktyczne
Autor: Elżbieta Sideris
O zdarzeniu traumatycznym mówimy wówczas, gdy mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem utraty życia lub zdrowie, bądź jesteśmy świadkiem takiej sytuacji.
Tragedie te, bez względu na charakter - indywidualny czy masowy, mogą skutkować wystąpieniem u osób ich doświadczających ostrej reakcji na stres. Można zaobserwować, że osoby dotknięte tym zaburzeniem są oszołomione, odczuwają złość, rozpacz, lęk, bezradność. Są pobudzone, mogą zachowywać się impulsywnie lub ryzykownie albo zastygają w bezruchu.
Zdarzenia traumatyczne nie należą do rzadkich zjawisk. Badania wykonane na reprezentatywnej próbie społeczeństwa amerykańskiego wykazały, że 61% mężczyzn i 51% kobiet było, w ciągu swojego życia, narażonych na zdarzenie traumatyczne.
Ludzie reagują podobnymi emocjami i zachowaniami na pośrednie i bezpośrednie skutki zdarzenia traumatycznego. Potrzeby i reakcje dzieci wymagają jednak szczególnej uwagi.
Aby skutecznie udzielać wsparcia poszkodowanym - dzieciom czy dorosłym - wskazana jest wiedza m.in. na temat reakcji stresowych w sytuacji narażenia na zdarzenia traumatyczne, specyfiki tych zdarzeń i podejmowanych interwencji oraz ćwiczenie umiejętności nawiązywania empatycznego kontaktu i radzenia sobie ze stresem.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli