Meritum nr 4 2010(19) Bezpieczeństwo w szkole...
Dział: Bezpieczeństwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w edukacji
Autor: Dr Renata Czarniecka
W szkole, środowisku ciągłego ruchu i żywiołowości może dojść do wielu niebezpiecznych sytuacji. One z kolei mogą być predyktorem rozwoju sytuacji kryzysowej obejmującej swoim zasięgiem szeroki obszar.
Ze szczególnym niebezpieczeństwem możemy spotkać się podczas zajęć wychowania fizycznego. Każdego roku dochodzi na tych zajęciach do wielu nieszczęśliwych wypadków. Często są to drobne urazy ciała, ale zdarzają się również sytuacje znacznie poważniejsze, narażające dziecko na cierpienie, a nawet śmierć.
Do obowiązków nauczyciela wychowania fizycznego należy więc organizowanie i stosowanie wszelkich środków, zapobiegających wypadkom. Wystarczy czasami dobrze napisany regulamin, którego punkty dotyczyć będą analizy całej sytuacji, z jaką uczeń spotyka się na lekcji.
Stosowanie się do zasad dobrze opracowanego regulaminu połączone z umiejętnością przewidywania sytuacji trudnych, może uchronić nauczyciela przed odpowiedzialnością fizyczną i moralną, a nawet przed utratą pracy i zakazem wykonywania zawodu.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli