Meritum nr 4 2010(19) Bezpieczeństwo w szkole...
Dział: Bezpieczeństwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Zjawisko agresji w szkole
Autor: Dr Julita Błasiak
W dzisiejszych czasach zasady wzajemnej pomocy i uprzejmości zostały zastąpione prawem silniejszego oraz dominacją nad innymi. Znieczulenie oraz niechęć w stosunku do uczniów agresywnych wywodzi się głównie z niewiedzy o podłożu takiego zachowania.
Agresja jest przedmiotem dyskusji od niepamiętnych czasów. Nad jej naturą wiedli już spory wielcy filozofowie, uczeni oraz ludzie świata nauki. Jednak jak do tej pory nie udało się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy agresja jest wrodzonym, instynktownym popędem, czy wyuczonym sposobem zachowania.
Wszystkie niestosowne zachowania młodzieży, takie jak poniżanie innych, przemoc stosowana wobec rówieśników lub nauczycieli są dowodem na bezradności systemu oraz dorosłych. Szkoła nie powinna być miejscem, gdzie ujawnia się agresja. Szkoła powinna podejmować próby zwalczania agresji i jest to jedno z ważniejszych zadań, jakie stoi przed współczesną oświatą. Wiele szkół podjęło takie próby poprzez wprowadzanie różnych programów profilaktycznych.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli