Meritum nr 4 2010(19) Bezpieczeństwo w szkole...
Dział: Bezpieczeństwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Gwałt i przemoc seksualna
Autor: Ewa Maksymowska
Informacje o przemocy seksualnej i gwałcie zawsze wywołują silne emocje. Jesteśmy przekonani, że jest to przestępstwo wyjątkowo okrutne, dramatyczne i ... stosunkowo rzadkie. Czy naprawdę?
Molestowanie seksualne dzieci jest w odbiorze społecznym poważnym naruszeniem moralności - niestety zdarza się częściej, niż nam się to wydaje i dotyczy nie tylko środowisk z marginesu społecznego.
Konsekwencją wykorzystywania seksualnego dziecka może być wiele różnych zaburzeń jego funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Do najczęściej występujących należą fobie, lęki i natręctwa, zburzenia psychosomatyczne, agresja, ucieczki, wagary, zachowania autodestrukcyjne, próby samobójcze czy zaburzenia rozwoju psychoseksualnego.
Szkoła jest ważnym, ale nie jedynym miejscem, w którym można prowadzić profilaktykę wykorzystywania seksualnego dzieci. Problemami tymi zajmują się również inne organizacje.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli