Meritum nr 4 2010(19) Bezpieczeństwo w szkole...
Dział: Teorie i badania
Opinie rodziców uczniów szkół podwarszawskich, dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole
Autor: Katarzyna Pankowska - Koc
Wiele działań oświatowych związanych jest z udoskonalaniem zasad bezpieczeństwa dotyczących dzieci przebywających na terenie szkoły i innych placówek oświatowych. Rodzi się zatem potrzeba prowadzenia badań diagnozujących stopień zadowolenia z dotychczasowych działań. Postanowiono dokonać analizy istniejącej sytuacji. Badania przeprowadzono we wrześniu 2010 roku wśród 147 rodziców uczniów szkół podwarszawskich. Celem przeprowadzonej diagnozy była analiza stosunku rodziców do bezpieczeństwa ich dzieci w szkole, jak również poznanie ewentualnych, zauważanych przez nich zagrożeń i propozycje sposobów ich unikania.

Bezpieczeństwo jest jednym z wielu, lecz nie jedynym elementem, który brany jest pod uwagę podczas wyboru szkoły. Znaczącymi dla rodziców aspektami bezpieczeństwa ich dzieci w szkole okazały się: opinia o braku występowania zjawisk patologicznych oraz dobry przepływ informacji szkoła-rodzice. Obszary te powinny być poddawane stałej kontroli i udoskonalaniu. Bezpieczna droga do szkoły jest istotnym elementem poczucia bezpieczeństwa. Zagrożenia, z jakimi mają kontakt uczniowie, związane są w większości z elementami agresji. Ponad 60 % badanych jest raczej zadowolona z poczucia bezpieczeństwa ich dziecka w szkole. Zdecydowana większość rodziców zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia przez nauczycieli kontroli na korytarzach szkolnych. Badani wskazali również na potrzebę tworzenia pozytywnych relacji jako warunku budowania poczucia bezpieczeństwa.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli