Meritum nr 4 2010(19) Bezpieczeństwo w szkole...
Dział: Teorie i badania
Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle współczesnych wyzwań i rozwiązań organizacyjnych
Autor: Dr Andrzej Pieczywok
Realizacja treści podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa w szkole dotyczy ogółu procesu ukierunkowanego na kształtowanie wartości, upowszechnianie wiadomości i kształcenie umiejętności ważnych dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Edukacja dla bezpieczeństwa nie stanowi i nie może stanowić oddzielnego systemu, gdyż jest trwałym elementem systemu edukacji narodowej. Koncepcja tego przedmiotu wyraża się w całościowym ujęciu zagadnień bezpieczeństwa ze szczególnym przeniesieniem środka ciężkości na problematykę zagrożeń pokojowych i sposobów zachowań w sytuacjach kryzysowych. Słusznie zadbano o to, aby dążyć w trakcie realizacji zajęć do wypracowania umiejętności zachowania się w sytuacjach różnych zagrożeń (np. pożarów, powodzi, wypadków i katastrof drogowych). Szczególnie istotną kwestią jest nauka niesienia pierwszej pomocy, jakże często przydatnej w codziennych okolicznościach. Szkoła powinna stać się miejscem bezpiecznym oraz uczyć, jak radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych, między innymi, takich jak: pożar, wypadek drogowy, powódź czy zatrucie różnego rodzajami środkami toksycznymi, uwzględniając przy tym różny stopień samodzielności i zakres doświadczeń życiowych uczniów.
Zdaniem wielu osób, konieczne są daleko idące zmiany w myśleniu człowieka, w jego systemie wartości, potrzebne jest myślenie kategoriami przyszłości. A to nie jest sprawa łatwa, gdyż, jak twierdzą psychologowie, zmiany w myśleniu człowieka dokonują się znacznie wolniej niż postęp techniczny.
Pojawiają się także nowe obszary dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o tolerancję na ryzyko i niepewność; kształtowanie i rozwijanie zdolności w panowaniu nad lękiem i strachem, budowanie umiejętności obchodzenia się z własnymi i cudzymi emocjami, poszerzenie wizji człowieka uwikłanego i narażonego na zagrożenia.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli