Meritum nr 4 2010(19) Bezpieczeństwo w szkole...
Dział: Teorie i badania
Bezpieczeństwo w szkole w aspekcie współczesnych zagrożeń
Autor: Dr Tomasz Kowalczyk
Po zmianach ustrojowych w 1989 roku, kiedy Polacy zetknęli się zarówno z jakościowymi jak i ilościowymi zmianami w dziedzinie przestępczości oraz z nową formułą działania mediów relacjonujących często dramatyczne wydarzenia, upowszechnił się sąd, że Polska jest krajem niebezpiecznym. Czy jest to tylko potoczna opinia, czy też wynika ona z obiektywnych przesłanek?

Zmniejszenie skali przestępczości oraz próby jej zapobiegania od dawna zaprzątają umysły osób i instytucji odpowiedzialnych za jej zwalczanie.

Przez długi czas terroryzm i stwarzane przezeń zagrożenie związane było z oddziaływaniem na ? traktując to bardzo ogólnie - struktury państwa i osoby z nimi związane. 1 września 2004 roku wydarzenia w Biesłanie udowodniły, iż również szkoła może stać się obiektem ataku terrorystycznego. Zatrzymanie zakładników, wśród których byli również uczniowie i nauczyciele, udowodniło, iż sytuacje związane z zagrożeniem terrorystycznym mają nowe aspekty. Tragiczne żniwo, jakie związane było z tym aktem bezprawia, uzmysłowiło wielu osobom, iż kolejna granica przemocy została przekroczona.


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli