Meritum nr 3 2010(18) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dział: Samokształcenie
Biblioteka szkolna stymulatorem efektów kształcenia
Autor: Danuta Brzezińska
nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bydgoszczy, wiceprezes Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Mówiąc o efektach kształcenia nie sposób pominąć roli, jaką może spełnić dobrze zorganizowana biblioteka szkolna. Z założenia powinna ona wspierać realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Kierunki zmian w edukacji wskazują konieczność usprawnienia komunikowania się i przekazywania informacji, dokumentowania, wskazywania i udostępniania realnych oraz wirtualnych źródeł. Tradycyjne podejście do biblioteki, jako miejsca tworzenia i pielęgnowania kolekcji dokumentów piśmienniczych, zostało wyparte przez wizję nowoczesnej, interdyscyplinarnej pracowni gromadzącej, opracowującej i udostępniającej informacje na różnych nośnikach...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli