Meritum nr 1 2010(16) JĘZYKI (NIE)OBCE
Dział: Nauczanie i uczenie się
Co daje szkole prowadzenie oddziałów dwujęzycznych?
Autor: Piotr Golinowski, Dyrektor XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie
XVII LO od 1994 roku prowadzi oddziały dwujęzyczne polsko – niemieckie. Nauczanie języka niemieckiego w oddziałach dwujęzycznych realizowane jest przede wszystkim w toku zajęć dydaktycznych, obejmujących praktyczną naukę języka niemieckiego, prowadzoną równolegle przez nauczyciela polskiego i niemieckiego delegowanego do pracy w Polsce przez Centralny Ośrodek ds. Szkolnictwa za Granicą - Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) z siedzibą w Kolonii. W klasie maturalnej uczniowie oddziałów dwujęzycznych przystępują do egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II (DSD II), uprawniającego do studiowania w Niemczech bez konieczności zdawania egzaminu z języka niemieckiego. Stałe miejsce w programie klas dwujęzycznych mają wymiany młodzieży ze szkołami partnerskimi w Niemczech. Uczniowie oddziałów dwujęzycznych osiągają poziom biegłości językowej C1 według europejskich standardów kompetencji językowych. Mimo że tylko 6 z 18 oddziałów XVII LO to oddziały dwujęzyczne, sam fakt prowadzenia w szkole klas dwujęzycznych wpływa pozytywnie na inne klasy i daje wymierne korzyści całej szkole. Z wyposażenia uzyskanego w związku z prowadzeniem oddziałów dwujęzycznych (laboratorium językowe, nowoczesne laboratorium biologiczne do dwujęzycznego nauczania biologii oraz medioteka) korzystają także inne oddziały. Z udziałem nauczycieli z Niemiec delegowanych do pracy w XVII LO prowadzone są projekty, w których uczestniczą prócz uczniów klas dwujęzycznych – także uczniowie klas z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego. W wymianach młodzieży organizowanych przez szkołę, prócz uczniów klas dwujęzycznych, licznie uczestniczą także uczniowie klas z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego. Nauczyciele germaniści uczący w oddziałach dwujęzycznych ciągle doskonalą swój warsztat pracy i umiejętności językowe poprzez stałą współpracę z nauczycielem niemieckim uczącym w danej klasie oraz poprzez udział w licznych szkoleniach organizowanych przez CODN i ZfA. Nauczyciele ci uczą także w klasach z rozszerzonym programem języka niemieckiego, gdzie także wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności, co przyczynia się do podniesienia poziomu języka niemieckiego w całej szkole i znajduje odzwierciedlenie w wysokich wynikach uczniów XVII LO na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli