Meritum nr 1 2009(12) Sześciolatek w szkole...
Dział: Dobra praktyka tworzenia przestrzeni edukacyjnej małego dziecka
Alternatywne formy wychowania przedszkolnego
Autor: Dr R. Gawrych
Przegląd badań oraz wniosków z własnych obserwacji prezentujących realizację projektu edukacyjnego „Przedszkole bez granic”. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z zaniedbanych obszarów wiejskich poprzez pilotażowe przeprowadzanie zajęć przedszkolnych. Projekt realizował Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” z siedzibą w Myszyńcu i objął swym zasięgiem gminy powiatu przasnyskiego i ostrołęckiego.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli