Meritum nr 1 2007(5) Gimnazjum
Dział: Z naszych doświadczeń
Matematyka na starcie w gimnazjum
Autor: Henryka Bęczkowska, Małgorzata Iwanowska, Władysława Paczesna, Barbara Walat, Barbara Wrzosek, Barbara Ziembowicz
doradcy metodyczni ds. matematyki w Biurze Edukacji miasta stołecznego Warszawy
Rozpoczęcie nauki w gimnazjum jest stresujące dla uczniów, ale i sytuacja nauczyciela nie jest komfortowa – twierdzą autorzy. W związku z tym warto, by każdy nauczyciel, rozpoczynający pracę z pierwszą klasą gimnazjum, przeprowadził (niezależnie od wyników sprawdzianu zewnętrznego) diagnozę wstępną wiedzy i umiejętności swoich uczniów, która pozwoli dostosować program, wymagania i metody pracy do możliwości uczniów, a w konsekwencji przyczyni się do złagodzenia progu pomiędzy kolejnymi, a przecież odmiennymi, etapami nauki. Artykuł zawiera krótkie informacje dotyczące opisywanego sprawdzianu, opracowanego przez doradców metodycznych, przeprowadzonego 14 września 2006 roku w 86 gimnazjach w Warszawie. Przeprowadzony sprawdzian uzmysłowił, jak wiele zagadnień ze szkoły podstawowej, które w programie gimnazjum są przewidziane jedynie do powtórzenia, należy wprowadzić od nowa. Autorzy przytoczyli cenne wnioski i zalecenia dotyczące pracy w klasach pierwszych szkół gimnazjalnych, sformułowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli