Dialog w szkole, Szkoła dialoguNumer „Meritum”, którego motywem przewodnimjest dialog, zawiera fragment DIAGNOZYSPOŁECZNEJ 2013. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW, opracowanej przez Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka, dotyczący „Doświadczeńdziałania dla społeczności i kompetencji obywatelskich”,opracowany przez Antoniego Sułka.To zapewne dobry punkt odniesienia do refleksjio dialogu w szkole. Dialogu, którego podstawą jestposzanowanie godności i indywidualności każdego,a którego wynikiem może być współpraca i partnerstwo w szkole, edukacji, wychowaniu. Niniejszy numer przedstawia różne punkty widzenia – i te, twierdzące, że do dialogu jeszcze daleka droga, i te, które pokazują jego pełnię.Jak sprawić, by było ich więcej? Poczytajmy o dobrych metodach (dialog motywujący, dialognarracyjny), dobrych praktykach i trudnych sytuacjach… Zatem, zapraszamy do lektury…

Poprzednie numeryOcenianie kształtujace, wspomagające, wspierającePojęcie „ocenianie kształtujące” pojawiło się w polskiej rzeczywistości edukacyjnej na początku XXI wieku jako niezbyt szczęśliwie tłumaczenie wyrażenia formative assessment. Ocenianie kształtujące to system organizacji procesu edukacyjnego, koncepcja, metoda sprzyjająca uczeniu się, nauczaniu, rozwojowi. Artykuły zawarte w tym numerze stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o sam proces oceniania kształtującego, wspierającego, motywującego, jak też o jego elementy: informację zwrotną, pytania kluczowe, kryteria oceniana wypracowywane wspólnie z uczniami… Staramy się odpowiedzieć również na inne pytania – o trudności stojące na drodze do wprowadzania oceniania kształtującego w szkole, rolę dyrektora w procesie, możliwości wykorzystania OK w pracy metodą projektu. Przedstawiamy przykłady skutecznego zastosowania oceniania kształtującego w szkole w Polsce i w Niemczech, zamieszczamy pomocną bibliografię i recenzję książki ostrzegającej przed pułapkami oceniania. W dziale poświęconym współczesnym technologiom polecamy narzędzie ułatwiające ocenianie, a na koniec uregulowania prawne w zakresie tematu. Zatem, zapraszamy do lektury…Promocja szkoły w mediachDzisiaj szkoła służy nie tylko uczniom, chociaż to oni są jej głównymi beneficjentami, lecz także wielu zainteresowanym grupom: rodzicom, nauczycielom, samorządowi, środowisku lokalnemu itd. Szkoła jest czymś więcej niż tylko instytucją nauczania, jest żywym organizmem społecznym, który wchodzi w interakcję ze swoim otoczeniem. Dla prawidłowego funkcjonowania i osiągania coraz lepszych efektów, zwłaszcza w dobie malejącej liczby uczniów, potrzebuje promocji. Promocja szkoły to całokształt działań podejmowanych sukcesywnie oraz doraźnie, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, utrwalaniu jej pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej i upowszechnianiujej osiągnięć w lokalnych mediach oraz w Internecie. Promocja szkoły, zarządzanie jej wizerunkiem może odbywać się na różne sposoby. Zacznijmy od siebie… Zatem, zapraszamy do lektury…


Uczenie sięDzieci z wielkim zapałem rozpoczynają naukę w szkole. Dlaczego równie szybko ten zapał mija? Dlaczego tylko niewielki procent uczniów osiąga dobre wyniki, gdy powinno być dokładnie odwrotnie? Dlaczego świat jest taki piękny, a w szkole wszystko musi być nudne – pyta mały Jaś? Skąd tendencja do przerzucania odpowiedzialności za uczenie się uczniów na ich rodziców, zwłaszcza w sytuacji, gdy okazuje się, że uczeń sobie w szkole nie radzić Odpowiedź jest poniekąd prosta. Sami mamy z tym problem. Mimo że wiemy, że nie ma jednego sposobu uczenia się dobrego dla wszystkich i że co innego dla każdego jest intersujące, i tak posługujemy się wypracowanymi przez lata schematami. Nie pamiętamy często, że żeby nauka była efektywna, musi sprawiać radość. Zacznijmy od siebie… Zatem, zapraszamy do lektury…


Kompetencje społeczneW edukacji pojęcie kompetencji związane jest z procesem nauczania i uczenia się. W szkole kompetencje uczniów są kształtowane, zarazem jednak szkoła jest organizacją, która prawidłowo funkcjonuje dzięki zestawowi określonych kompetencji nauczycieli. Warto zdawać sobie sprawę, że istotny wpływ na kształtowanie umiejętności społecznych uczniów mają właśnie umiejętności społeczne nauczyciela ujawniane w codziennych relacjach z podopiecznymi. Nie wystarczy przy tym realizacja dodatkowych zajęć czy oddzielnego przedmiotu. Uczniowie rozwijają kompetencje społeczne poprzez wpływ osób mających dla nich znaczenie, również nauczycieli. Ważne jest więc, aby nauczyciele posiadali kompetencje społeczne oraz celowo je rozwijali, ponieważ, jak zgodnie tłumaczą autorzy artykułów, jest to jeden z głównych czynników wpływających na uczniów, a w efekcie na ich przyszłe życie prywatne i zawodowe. Zamieszczone w niniejszym numerze „Meritum” artykuły traktują kompetencje społeczne wieloaspektowo: od m.in. procesu ewaluacji, poprzez warunki pracy polskich nauczycieli mające istotny wpływ na ich kondycję psychofizyczną, po fakty i mity dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz kompetencje informacyjno – komunikacyjne współczesnych nauczycieli. Zapraszamy do lektury…Profesjonalizm w nauczaniuTadeusz Kotarbiński wymienia w Traktacie o dobrej robocie podstawowe cechy, jakie powinien posiadać człowiek, żeby móc dobrze wykonywać robotę, czyli pracować po mistrzowsku. Przede wszystkim ma mieć naturalne uzdolnienia - predyspozycje wrodzone do wykonywania zawodu. Oprócz tego musi wykazywać się sprawnością zawodową nabywaną w wyniku ćwiczeń i specjalizacji oraz umiejętnością organizowania pracy w zespole, czyli współpracy. Nie bez powodu powołujemy się na uznanego filozofa pracy. Tworząc numer „Meritum” poświęcony profesjonalnemu nauczaniu, chcieliśmy uruchomić myślenie o wiodącej roli nauczyciela w budowaniu jakości edukacji, zaproponować naszym Czytelnikom swoisty traktat o dobrej nauczycielskiej robocie. Zatem, zapraszamy do lektury…Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalnaTen numer Meritum poświęcony jest edukacji cyfrowej, mobilnej, zdalnej. Autorzy artykułów przedstawiają wizję „innej” edukacji, niż ta, do której przywykliśmy na co dzień. Treści zawarte w artykułach pokazują, jak nowe technologie wpływają na personalizację ?środowisk kształcenia i sam sposób uczenia się i nauczania. Prezentują wymagania wobec nauczycieli, którzy powinni być świadomi korzyści edukacyjnych wynikających z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Można również znaleźć opisy aplikacji Web 2.0 wspierających zarządzanie projektami szkolnymi i pracę grupową, odwołania do wartościowych zasobów sieciowych oraz wiele przykładów dobrej praktyki do wykorzystania na zajęciach w szkole.PROCESOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁSzkoła w obliczu globalnych przemian wymaga redefinicji i bezdyskusyjnie potrzebuje wsparcia, przy czym nie może to być działanie incydentalne, mające znamiona zrywu, lecz procesowe, realizowane w sposób zaplanowany, przebiegające na wielu obszarach i ukierunkowane na trwałe pozytywne zmiany. Temat wspomagania szkół traktujemy wieloaspektowo, od strony teoretycznej i praktycznej, szukamy modelu wsparcia dla szkoły jako instytucji i patrzymy na nią przede wszystkim z punktu widzenia ucznia i nauczyciela. W tym kontekście rozpatrujemy model pracy metodą projektu edukacyjnego w gimnazjum i zorganizowany przez młode nauczycielki własny kąt do (współ)pracy w… internecie. Jak zwykle w ramach samokształcenia proponujemy Państwu nawiązujące do tematu zestawienie bibliograficzne. Prawo oświatowe tym razem to projekt ustawy Karta nauczyciela skierowanym do konsultacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tą ustawa jesteśmy chyba wszyscy żywo zainteresowani, zatem… Zapraszamy do lektury!OD GOTOWOSCI SZKOLNEJ DO DOJRZAŁOSCI ŻYCIOWEJMyśl przewodnia najnowszego numeru „Meritum”: „Od gotowości szkolnej do dojrzałosci życiowej” wydaje się być kwintesencją celu całej edukacji. Jak ważny jest szkolny start, nie trzeba nikogo przekonywać. Staramy się zatem skupić na najmłodszych uczniach, ale również potraktować temat wieloaspektowo: mając na uwadze przedszkolaki, dzieci rozpoczynające naukę w szkole, uczniów klas III, wreszcie gimnazjalistów, którzy stają przed wyborem drogi życiowej.Przedstawione zagadnienie uzupełniamy zestawieniem bibliograficznym i tradycyjnie już nowościami prawa oświatowego.PRZESTRZENIE SZKOŁYTym razem "Meritum" po¶więcamy tematowi przestrzeni edukacyjnej szkoły. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na to, że jako¶ć nauczania i uczenia się w dużej mierze zależy od ¶rodowiska fizycznego, w którym ten proces się odbywa, a co za tym idzie od umiejętnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz projektowania i urz±dzania przestrzeni edukacyjnych na miarę XXI wieku.

Zasadnicze pytanie, wokół którego zbudowany jest temat, brzmi: Jak architektura i aranżacja przestrzeni szkolnej wpływa na zarz±dzanie szkoł±, interakcje społeczne, uczenie się i nauczanie, stosowane formy i metody pracy oraz osi±gnięcia uczniów?WOLNE I OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE


"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz."

W społeczeństwie, w którym intensywnie wykorzystuje się wiedzę, wymaga się od ludzi coraz większych umiejętno¶ci. W takim społeczeństwie, w jego rozwoju społecznym i gospodarczym edukacja odgrywa kluczow± rolę, większ± niż kiedykolwiek. Wydatki na edukację to w praktyce jedna z najbardziej skutecznych inwestycji, jakie może ponie¶ć państwo, przypomniał przywódcom państw G-20 dyrektor generalny UNESCO.

Współczesne systemy edukacji musz± jednak zmierzyć się z wieloma problemami: jednoczesnym poszerzaniem zasięgu edukacji, podnoszeniem jej jako¶ci oraz zwiększaniem różnorodno¶ci. Technologie informacyjne i komunikacyjne miały zapewnić odpowiednie do tego rozwi±zania. Niektóre technologie rzeczywi¶cie wydawały się obiecuj±ce, ale wiele z nich przyniosło tylko rozczarowanie. Jedn± z przyczyn mógł być fakt, że skupiaj±c się na samej technologii, nie zwracano dostatecznej uwagi na tre¶ci edukacyjne, które ta technologia miała przekazywać.

W niniejszym numerze "Meritum" znajd± Państwo wiele interesuj±cych i m±drych artykułów, rozwijaj±cych poruszon± przeze mnie tematykę. Szczególnie polecam ciekawy wywiad z dr. Marcinem Grynbergiem - ekspertem "Szkoły z klas± 2.0" - na temat, czy współczesna szkoła gotowa jest na otwarto¶ć, oraz artykuł prof. Macieja M. Sysły, prezentuj±cy prawdy i mity o otwartych zasobach edukacyjnych.

Zapraszam do lektury!

Grażyna Gregorczyk
Dyrektor O¶rodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie


EDUKACJA DLA ZDROWIA


"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz."

Otóż nie chcemy się zgodzić z Janem z Czarnolasu, st±d podstawa programowa wychowania zdrowotnego, chcemy dbać o zdrowie nasze i naszych uczniów, żeby się nie popsuło, chcemy smakować zdrowie, życzymy sobie zdrowia i mówimy "zdrowie jest najważniejsze", tworzymy cał± infrastrukturę społeczn±, kształcimy służbę zdrowia, aby. leczyć, a nie zapobiegać. Otóż edukacja zdrowotna ma za zadanie służyć zapobieganiu psucia zdrowia, traktowaniu słów Jana Kochanowskiego jako przestrogi.

Łatwiej zapobiegać niż leczyć, lepiej kształtować wła¶ciwe nawyki higieniczne i żywieniowe, lepiej mieć zdrowych uczniów, którzy stworz± zdrowe społeczeństwo niż społeczeństwo otyłe. A zdrowie nauczycieli? Wiadomo - verba docent, exempla trahunt. Przy okazji polecamy artykuł profesora Bogusława ¦liwerskiego, który porusza trudny temat mobbingu wobec nauczycieli w szkole, poparty, co smutne, przykładami.

Zapraszamy do lektury!


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem kwartalnika:


SAMORZˇD UCZNIOWSKI SZKOŁˇ KREATYWNO¦CI I WSPÓŁPRACY


Zacznijmy od refleksji nad pocz±tkami samorz±du, a być może zdamy sobie choć na chwilę sprawę z jego niedocenionej warto¶ci, spójrzmy nań z perspektywy dzieci, które były pierwszymi samorz±dowcami i wspomnijmy ich wybitnego opiekuna w Roku Janusza Korczaka, a w chwilach zw±tpienia w swoich uczniów przywołajmy jego postawę pedagoga par excellence, będ±cego ze swoimi podopiecznymi do końca, na zawsze.

Wróćmy do samorz±du...

Czy rzeczywi¶cie funkcjonuje? Jak funkcjonuje? Jak funkcjonuje w Polsce, jak w krajach o¶ciennych, jak w dalekim ¶wiecie? Czy doceniamy jego rolę? Czy uczniowie naszej szkoły rzeczywi¶cie sami się rz±dz±, czy samorz±d jest tylko tworem pozornym, nieodgrywaj±cym roli większej niż organizatora dyskotek szkolnych? Pora docenić jego potencjał, przyjrzeć się jego funkcjonowaniu, zorganizować prawdziwe wybory...

Zapraszamy do lektury!


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem kwartalnika:


NOWA EDUKACJA - MODELE, DO¦WIADCZENIA, TRENDY


Rok 2012 w  "Meritum" rozpoczynamy dialogiem. Uobecnia się on już na pocz±tku w dwugłosowym motcie, które wyznacza szlak żeglowania Czytelnika po stronach bież±cego numeru naszego czasopisma. Urozmaicili¶my je ujęciem tematu "nowa edukacja" z punktu widzenia orientacji scjentystycznej i  humanistycznej.

W stronę humanistycznie rozumianej edukacji wiod± artykuły po¶więcone planowi daltońskiemu i kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego. Natomiast now± edukację pojęt± w duchu pragmatycznym prezentuj± materiały skoncentrowane na praktycznych narzędziach TOC - teorii ograniczeń, ucz±cej my¶lenia.

Edukacja zawsze jest n o w a. Ukazuj±c jej Janusowe oblicze, dochodzimy do
s t a r e g o wniosku, że nie jest tworem jednorodnym, składa się z żywych organizmów - uczniów i nas, nauczycieli, i że niezależnie od tego, której koncepcji edukacyjnej jeste¶my entuzjastami, mamy do zrealizowania zawsze dwa zadania: uczyć i wychowywać. Chodzi "tylko" o znalezienie wła¶ciwego dla siebie sposobu, żeby robić to dobrze, st±d wieloaspektowe potraktowanie tematu...

Zapraszamy do lektury!TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH

Numer, do którego przeczytania Państwa zachęcamy, po¶więcony jest tematyce projektów edukacyjnych. S± co najmniej dwa powody, dla których zajęli¶my się t± tematyk±: edukacyjny projekt gimnazjalny, wprowadzony rozporz±dzeniem MEN z 20 sierpnia 2010 roku jako obowi±zkowy do szkół, oraz możliwo¶ci współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Pocz±tków metody zwanej metod± projektów należy szukać w edukacji w bardzo odległych czasach. W amerykańskich czasopismach nazwa "projekt" w odniesieniu do zagadnień edukacyjnych pojawiła się po raz pierwszy około 1900 roku. Pocz±tkowo oznaczała działania dotycz±ce nauczania pracy ręcznej w szkołach ogólnokształc±cych, a póĽniej zaczęto j± stosować do kształcenia rolniczego i przemysłowego, przy czym zawsze chodziło o projekty zorientowane na wytwarzanie i na praktykę.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstami tego numeru "Meritum". Zawiera on wiele interesuj±cych artykułów przedstawiaj±cych problemy zwi±zane z prac± metod± projektów, w tym ze szczególnym uwzględnieniem projektu gimnazjalnego.KOMPETENCJE KLUCZOWE

Zadanie kształtowania kompetencji kluczowych nie zawsze należycie traktowane przez szkoły, jest zdecydowanie widoczne w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które z założenia musz± uwzględniać europejskie priorytety i ukierunkowane s± na rozwój kapitału ludzkiego.

Kompetencje kluczowe to obszar działań wszystkich nauczycieli, powinny więc znależć wła¶ciwe miejsce w edukacji, w codziennej praktyce szkolnej.

Naszym celem było ukazanie istoty kompetencji kluczowych, ich miejsca w podstawie programowej i rzeczywisto¶ci szkolnej, jak również zainspirowanie ¶rodowisk o¶wiatowych do twórczych poszukiwań.
SZKOŁA - RODZICE

Przed Tob± numer "Meritum" rozważaj±cy szanse i bariery dobrego współdziałania osób pełni±cych w życiu dziecka najważniejsze role: rodzica i nauczyciela. Obie - niezwykle angażuj±ce emocjonalnie, wymagaj±ce stałej aktywno¶ci i uwagi, czasem - skrajnie wyczerpuj±ce. Może dlatego tak ciężko je pogodzić i kiedy pełnimy jedn±, trudno o pełne zrozumienie dla drugiej.

Współpraca nauczyciele - rodzice odbywa się na naszym terenie - w Królestwie Edukacji. Rodzic ma tu prawo go¶cia czy gospodarza? Je¶li go¶cia, to czy przyjmujemy go z szacunkiem? Je¶li gospodarza, to czy respektuje nasz± wiedzę i nasze prawa? Sprawa wymaga taktu i dyplomacji.

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE...

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie jest łatwa, st±d potrzeba pogłębionego rozumienia zagadnienia oraz umiejętno¶ci skutecznych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. W czę¶ci teoretycznej niniejszego numeru proponujemy Państwu, między innymi, artykuł profesor Tamary Zacharuk, po¶więcony idei edukacji wł±czaj±cej. Prezentujemy też raport z badań przeprowadzonych przez Polsk± Fundację Dzieci i Młodzieży na temat potrzeb w zakresie kompetencji społecznych młodzieży ucz±cej się w szkołach zawodowych.

W numerze znajd± też Państwo opis i analizę działań zwi±zanych z trzema modelami pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: klasami integracyjnymi, edukacj± wł±czaj±c± w szkole ogólnodostępnej oraz organizacj± klas terapeutycznych. Autorami artykułów s± praktycy i entuzja¶ci edukacji wł±czaj±cej.

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE...

Pragn±c wła¶ciwego poziomu bezpieczeństwa w szkołach i nie tylko, zajęli¶my się tym tematem w niniejszym numerze "Meritum". Dajemy w nim wskazówki postępowania w sytuacjach zagrożenia, udzielamy instrukcji dotycz±cych nauczania pierwszej pomocy, podpowiadamy, gdzie jej szukać w sytuacji tragedii i potrzebie udzielenia wsparcia poszkodowanym, sugerujemy adekwatne lektury i zachęcamy do ¶ledzenia odno¶nych do tematu aktów prawnych.

Trudno życzyć miłej lektury, gdy temat jest tak niełatwy, życzymy zatem pożytecznej i przydatnej lektury, a wła¶ciwie jak najmniej sytuacji, w których wiedza i umiejętno¶ci dotycz±ce bezpieczeństwa byłyby przydatne.

EFEKTY KSZTAŁCENIA...

Efekty kształcenia - niełatwo jednoznacznie je zdefiniować, a jeszcze trudniej odpowiedzieć na pytanie, od czego zależ±.

W numerze "Meritum", który bior± Państwo do r±k, podejmujemy próbę obja¶nienie efektów kształcenia w kontek¶cie zmian edukacyjnych zachodz±cych w naszym kraju. Wskazujemy też ważne czynniki maj±ce na nie wpływ. Proponujemy kilka przykładów zastosowania w polskiej edukacji filozofii efektów kształcenia, która w centrum zainteresowania sytuuje ucznia - jego potrzeby, możliwo¶ci, aktywno¶ci, osi±gane rezultaty oraz autorefleksję nad wykonanymi zadaniami.

Poprzez zamieszczone w niniejszym numerze artykuły pragniemy zwrócić uwagę Państwa nie tylko na efekty kształcenia, ale także na potrzebę empatii, dialogu, wsparcia każdego ucznia w rozwoju, wszak dzisiejsze m±dre dziecko to to, które wczoraj wychowali¶my (Ronald Russel).CYFROWE (NIE)BEZPIECZEŃSTWO...

Technologia informacyjna znalazła zastosowanie na wielu obszarach działalno¶ci szkoły: zarówno w szeroko rozumianej dydaktyce, jak i w administracji, w zarz±dzaniu prac± szkoły. St±d kwestie zwi±zane z cyfrowym bezpieczeństwem dotycz± bardzo rozległej tematyki. Wpisuje się do niej, między innymi, zarówno bezpieczna praca z komputerem jako narzędziem pracy, niebezpieczeństwa zwi±zane z dostępem dzieci i młodzieży do Internetu, uzależnienia, jak również zewnętrzne ataki na komputery szkolne w celu ich wykorzystania do działalno¶ci przestępczej czy zagrożenia ze strony zło¶liwego oprogramowania.

W tym numerze "Meritum" znajd± Państwo wiele warto¶ciowych materiałów, poruszaj±cych zagadnienia cyfrowych zagrożeń. Artykuły, przygotowane przez ekspertów i praktyków zajmuj±cych się zagadnieniami zagrożeń generowanych przez nowe technologie, przedstawiaj± bogat± ofertę działań podejmowanych przez fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarz±dowe, maj±cych na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni.

-----------------------------------


JĘZYKI (NIE)OBCE...

Umiejętno¶ć rozumienia wypowiedzi, przekazywania informacji, komunikowania się z ludĽmi jest starsza od słowa pisanego, w jakikolwiek sposób pozostawiaj±cego współczesnym i potomnym informacje, fakty, opinie, pogl±dy, uczucia, my¶li. O ile dawniej komunikowano się tylko z najbliższymi, o tyle dzisiaj bliski jest nam cały ¶wiat. Nie chcemy być zamknięci za murem niezrozu­mienia wynikaj±cego przede wszystkim z nieznajomo¶ci sposobu przekazywania informacji. Język to kod, który pomaga człowiekowi zrozumieć innych i przekazać im swój komunikat.

Czeskie przysłowie mówi: Każdy nowy język obcy daje ci nowe życie. Je¶li znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz. Ile razy będzie nam dane żyć dzięki innym językom, z których każdy jest lustrem ludzi nim władaj±cych, odbiciem ich kultury, zdobyczy cywilizacyjnych?

Podziwiamy wielo¶ć i różnorodno¶ć językow± ¶wiata. Komunikuj±c się efektywnie, możemy zobaczyć coraz więcej i zburzyć kolejne mury na drodze do poznania i zrozumienia nowych obszarów.

Dzi¶ nauczyciele języków obcych stali się ambasadorami różnych kultur, przewodnikami po ¶wiecie starych i nowych cywilizacji. Poza rozwijaniem u swoich uczniów kompetencji językowych, w dużej mierze kształtuj± również ich kompetencje międzykulturow±. Metody komunikacyjna i zadaniowa, gdzie poprzez tre¶ć i wspólne działanie uczniowie mog± się uczyć, współpracuj±c nie tylko z rówie¶nikami w klasie, daj± wymierne efekty w szkołach europejskich. Polskie do¶wiadczenia w pracy w ramach projektów europejskich i programów współpracy międzynarodowej oraz organizowanych za ich po¶rednictwem wymian szkolnych s± przykładem, jak rozwijać umiejętno¶ć porozumiewania się w języku obcym, czyli osi±gn±ć podstawowy cel kształcenia językowego.

Obniżony wiek uczniów rozpoczynaj±cych edukację szkoln± oraz wprowadzenie obowi±zku nauczania języka obcego od I klasy szkoły podstawowej zwraca uwagę na istotę problemu, jakim jest edukacja małego dziecka w zakresie języków obcych.

Wł±czenie nowych technologii do pracy z uczniami z równoczesnym wykorzystaniem autentycznych sytuacji z życia codziennego wymaga od nauczycieli stałego unowocze¶niania i wzbogacania swojego warsztatu pracy, doskonalenia zawodowego i autorefleksji.

Znajomo¶ć języka obcego (teraz już nie jednego) stała się współczesn± konieczno¶ci±, dobrze rozumian± przez uczniów, studentów i młodych ludzi rozpoczynaj±cych sw± karierę zawodow±. Pozwala przekroczyć mur, o którym pisze Ryszard Kapu¶ciński. Poczucie swobody zarówno w przekazywaniu informacji, jak i w ich odbiera­niu poprzez różne no¶niki rozpowszechnione w XXI wieku zbliża ludzi, ¶wiaty, historie, tradycje oraz sprzyja dokonaniom na wielorakich polach zainteresowań.

Agnieszka Zakrzewska
redaktor prowadz±cy
MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorz±dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli