Meritum nr 2/3 2007(6) Europejskie projekty Edukacyjne na Mazowszu
Dział: Z naszych doświadczeń
Koordynator szkolnego projektu edukacyjnego
Autor: Iwona Moczydłowska,
nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Siedlcach, trener programu LLP Comenius, koordynator projektów szkolnych programu Socrates i Comenius
O sukcesie projektu decyduje wiele czynników, spośród których jednym z najważniejszych jest koordynator. Oprócz palmy pierwszeństwa i motywacji, koordynator musi jednak posiadać rzeczywiste kompetencje, które umożliwiają swobodne poruszanie się w obszarach znacznie wykraczających poza rutynowe działania nauczyciela. Obejmują one planowanie, realizację, ewaluację, zarządzanie, informację i promocję, dokumentowanie i raportowanie oraz kontakty wewnętrzne i zewnętrzne.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli