Meritum nr 1 2007(5) Gimnazjum
Dział: Z naszych doświadczeń
Orientacja, informacja i doradztwo zawodowe w szkole gimnazjalnej
Autor: Jolanta Ochab
pedagog, doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach
Według założeń programowych systemu edukacyjnego, to właśnie w gimnazjum orientacja, informacja i doradztwo zawodowe powinno uzyskać stałe miejsce w programach kształcenia i wychowania. Autorka przytacza przepisy, które obligują szkoły do podjęcia działań na ww. polu, i przykłady, np. w Danii uczniowie w wieku 14-16 lat mają rocznie 48 lekcji orientacji zawodowej, w Niemczech 13-15- -latkowie korzystają z poradnictwa zawodowego przez 7 godzin w tygodniu, w Wielkiej Brytanii wczesna edukacja zawodowa rozpoczyna się już od 10. roku życia. Celem programowym powadzenia przez szkołę orientacji i doradztwa zawodowego jest uzyskanie przez uczniów dojrzałości do podejmowania samodzielnych, trafnych decyzji. Autorka wymienia, w jaki sposób na jakich lekcjach można realizować zagadnienia orientacji i doradztwa zawodowego. Oprócz lekcji, obowiązkową formą pracy z klasą w zakresie orientacji i doradztwa zawodowego są zajęcia aktywizujące: treningi, zajęcia warsztatowe, wycieczki, spotkania zawodoznawcze. Jednak najważniejszą formą doradztwa zawodowego w szkole jest poradnictwo indywidualne, prowadzone przez doradcę zawodowego lub inną osobę – wychowawcę, pedagoga czy psychologa szkolnego. Według materiału przedstawionego przez autorkę, szkoła gimnazjalna jest w stanie w ciągu trzech lat dobrze przygotować uczniów do wyboru szkoły, zawodu, pracy.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli